Choose your favorite mobile devices:  

Sankou to Tako: Hyakumanryou Chinsoudou Info:

Plot Summary: Short movie from 1933.

Sankou to Tako: Hyakumanryou Chinsoudou Episodes: