Choose your favorite mobile devices:  

Pokemon XY: Koukoku no Princess Diancie Info:

Plot Summary: Prequel to the 17th Pokémon movie, Pokemon XY: Cocoon of Destruction and Diancie.

Pokemon XY: Koukoku no Princess Diancie Episodes: