Choose your favorite mobile devices:  

Ninjutsu Hinotama Kozou: Edo no Maki Info:

Plot Summary: A short story about a young ninja.

Ninjutsu Hinotama Kozou: Edo no Maki Episodes: