Choose your favorite mobile devices:  

Koitabi: True Tours Nanto Info:

Plot Summary: The short tells three love stories set in Nanto.

Koitabi: True Tours Nanto Episodes: